Diminuendo

漸弱

持續穩定地在指定範圍內降低音量、力度及強度。

一般來說,Diminuendo 與 Decrescendo 有相同意思。不過,對部份作曲家來說(如舒伯特),Diminuendo 意味著「逐漸降低音量並將速度放緩」,而 Decrescendo 意味著「逐漸降低音量」。

影片:Diminuendo

DIMINUENDO = (?) ≠ DECRESCENDO. Schubert Impromptu 142/1 explained

編輯:Frankie Chan