Drammatico

戲劇性的

Drammatico 是意大利語中的形容詞,意思是「戲劇性的」。在音樂中,Drammatico 通常用於指示演奏者在演奏時應該以帶有戲劇性方式演奏。

影片:Drammatico

Piano Sonata No. 3 in F-Sharp Minor, Op. 23: I. Drammatico

編輯:Frankie Chan